Detroiti (USA) levél: Húsvét IV. vasárnapján

Kaplonyi Ferences Plébánia és Kolostor

Pax et bonum! - Áldás, békesség!

Szavazások

Honnan olvassa oldalunkat?
 
Detroiti (USA) levél: Húsvét IV. vasárnapján PDF Nyomtat Email
Húsvét negyedik vasárnapja, a hivatások vasárnapja. Az emberiségnek szüksége van hivatott vezetőkre, ők a nyájnak a jó pásztorai. Imádkozzunk, hogy Isten adjon a világnak lelkiismeretes vezetőket, akik nem a romlás és a pusztulás, hanem az igazságosság és a béke útján vezetik a rájuk bízottakat. Különösen is imádkozzunk papi hivatásokért, hogy papjaink Krisztus jópásztori lelkületével gondoskodjanak a hívek üdvösségéről.
KEZDŐÉNEK Zsolt 32, 5–6
Telve van a föld az Úr irgalmával, az egek az Úr szavára lettek, alleluja!

OLVASMÁNY ApCsel 4, 8–12
Szent Péter szemére veti a főtanács vezetőinek és a véneknek, hogy Krisztust, mint szegletkövet, elvetették. Az emberiség azóta is próbálkozik más megváltót keresni. Ez azonban nem sikerülhet. Mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben üdvözülhetünk.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117. Zsoltár
Válasz: A kő, amelyet az építők félredobtak, *
íme, az lett szegletkővé.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.

SZENTLECKE 1 Jn 3, 1–2
Isten szent neve után a legszebb szavak ezek, édesapám, édesanyám, fiam, leányom! Mennyi tartalom, érzelem van e szavak mögött! S milyen lélekemelő tudat, hogy Isten a mi Atyánk, s mi gyermekei vagyunk. Életünkben és halálunkban őhozzá tartozunk.

ALLELUJA Jn 10, 14
Jézus mondja: „Én vagyok a jó Pásztor. * Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem.”

EVANGÉLIUM Jn 10, 11–18
Jézus, a mi jó Pásztorunk ismer minket, ismeri gondolatainkat, szívünk mélyét, vágyainkat, bajainkat. Ismer és szeret. Annyira, hogy képes a saját életét feláldozni juhaiért. Bárcsak lelkipásztoraink is mindenben követnék Jézus példáját.

RÖVID FOHÁSZOK
Add, Urunk, hogy az Egyház pásztoraiban minden ember megismerje a jó Pásztor szeretetét! * Add, Urunk, hogy a népek meghallják a jó Pásztor szavát: egy akol legyen és egy Pásztor! * Add, Urunk, hogy az önfeláldozó szeretet gyakorlásával hasonlóvá legyünk jó Pásztorunkhoz! * Adj, Urunk, Egyházadnak áldozatos lelkű papokat, akik készek életüket adni híveidért! * Engedd, Urunk, hogy Jézus neve legyen erősségünk és vigasztalásunk a halál óráján!

AZ EUCHARISZTIÁHOZ
„Uram, én a dicséret szavát mutatom be neked áldozatul; teljesítem, amit fogadtam....” (Jón 2, 10) De sokszor megígértem, megfogadtam már, hogy gyakori áldozó leszek! Nemcsak nézni és hallgatni akarom a szentmisét, hanem részt is akarok venni benne. A teljes részvételhez pedig hozzátartozik a szentáldozás is.

ÁLDOZÁSI ÉNEK
Feltámadt a jó Pásztor, aki életét adta juhaiért, és meghalt az ő nyájáért, alleluja.

IMÁDSÁG PAPI HIVATÁSOKÉRT
Jézusom, a lelkek isteni Pásztora, aki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nem ifjú lelkeket is, hogy taníványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Testedet, az Egyházat. Add, hogy a föld sója és a világ világossága legyenek. Amen.
(VI. Pál pápa)

PELL BÍBOROS ÉS AZ ATEISTA DAWKINS TELEVÍZIÓS VITÁJA
Egyórás „Kérdés-felelet” műsort közvetített április 9-én este az ausztrál ABC televízió George Pell sydneyi bíboros és az ismert ateista, Richard Dawkins professzor részvételével.
A bíboros teistának nevezte Darwint, mivel – mint mondta – Darwin „nem tudta elhinni, hogy a hatalmas világegyetem és a világ valamennyi csodája akár véletlenül, akár valamiféle szükségszerűség folytán jött volna létre.” – „Ez egyszerűen nem igaz” – felelte a magát „szenvedélyes darwinistának” valló Dawkins. A közönség megtapsolta a bíboros válaszát: „Az önéletrajza 92. oldalán olvashatja. Nézzen csak utána.”
Dawkins véleményével szemben, mely szerint a tudomány előbb-utóbb minden kérdésre megtalálja a választ, George Pell kijelentette: a tudomány nem ad választ az ember kérdésére, hogy miért él. Dawkins erre azt felelte: az emberben ostoba kérdések is felvetődnek; ez is ilyen ostoba kérdés, amivel nem kell foglalkozni.
Dawkins kifejtette: képtelenség, hogy az ember fizikailag visszatérjen a halálból, hiszen „az agy elrothad és kész”. Hozzátette: igyekszik nagyon finoman fogalmazni, amikor azt mondja, Pell bíboros bizonyára nem gondolja komolyan, hogy a test valóban feltámad. A bíboros csak annyit válaszolt: „Mr. Dawkins, nem szoktam olyasmit modani, amit nem gondolok komolyan.”
Magyar Kurír

MÁJUSI LITÁNIA
A „litánia” görög szó, esdeklést, könyörgést jelent. Így hívjuk azt az ősi, szinte minden népnél és vallásnál meglevő könyörgési formát, amelyben a változó megszólításokat és kéréseket előénekesek, előimádkozók jelentik be, a közösség pedig állandó válasszal ostromolja az eget. A Szűzanya által kérjük Isten segítségét! A következő hónapban, aki teheti naponta imádkozza a Szűzanya tiszteletére a Lorettói litániát, felajánlva hazánkért, családjainkért és magyar közösségeinkért.